اقارسول :
سلام به عشق
سلام به خنده های زیبا

سلام به آغوش گرم نفسهای یار
سلام به قلبهایی که به عشق هم میتپند

وسلامی به تمام لحظه های ناب عشق
صبح پائیزیت سرشاراز عاشقانه ها
‌‌‎‌  ‍‌‍‌‍