صدای باران زيباترین ترانه ی خداست
که طنينش زندگی رابرايمان تکرار میکند
نکند که فقط به گل آلودی کفش هایم بایندیشيم