دستانم بوی گل میداد...مرا به چیدن گل محکوم کردند
.
.
اما هیچکس فکرنکرد که شاید من گلی کاشته باشم