اگه یکی که میدونستی داری فیلم بازی میکنه بت گفت:دوست دارم بغلش کن سرشو بزار رو شونه ات تو گوشش بگو:اون مدرسه ای که تو توش درس خوندی من اونجا مدیر بودم