چگونه دل بسپارم به آنکه عاشق نیست

که عقل با دل درمانده‌ام موافق نیست