راجع به من این نقطه چینارو پر کنین:
کاش یخورده ....... بودی
کاش انقدر ........نبودی.