با هر دوستت دارمی
که روی لبانت می نشیند
جوانه می زنم...
چندروزاست نگفته ای دوستت دارم
چند روز است که مرده ام..????