دلم گرفته است
که آنچه هستم را دوست دارم
و آنچه هستند را می پذیرم
و آنچه هستم را نمی فهمند
و دنیا هم به رویش نمی آورد این تناقض را...