مثل باران بهاری
که نمی گوید کی

بی خبر در بزن و
سرزده از راه برس...