بغض کرده ام
مثل وقتی که تو
شبیه حرف هایت نیستی
و من
شبیه شعرهای تو ...