در رگ هایش من بودم

که می دویدم
هستی اش در من ریشه داشت
همه من بود...