میان دفتر شعرم مرا گم کردی و رفتی
نوشتم بی تو میمیرم تبسم کردی و رفتی

نوشتم بی تو غمگینم نوشتم بی تو افسرده
مرا با این صفتها هم تجسم کردی و رفتی

نوشتم بعد تو شبها دل من ماند و غمها
تو با غمهای این شبها تفاهم کردی و رفتی

شنیدی عشق در قلبم عمیق و بی نهایت بود
گمانم بر دل کوچک ترحم کردی و رفتی

نوشتم بین صد واژه مرا پیدا کن و برگرد
میان شعرها اما مرا گم کردی و رفتی...