شعرهایم ...

"انگشت نما "شده اند....

از وقتی که" تو" لابه لایشان

پرسه میزنی