انسان وقتی دلش گرفت

از پی تدبیر می رود!

من هم رفتم...


سپهری