من پشیمان نیستم
اما نمیدانم هنوز؛

دل چرا در بازی نیرنگ ها
یکرنگ بود...!