جایِ تو...
میانِ این شعـرها بدجوری خالیست
انگار "فعل" را از جمله...
"چای" را از عصـرانه...
"بوسه" را از"عـشق" دزدیده باشند!