از قید خط و زلف،
امید نجات هست
بیچاره عاشقی که شود مبتلای چشم...!