ناگهانی آمد
مرا عاشق و دیوانه کرد
و باز ناگهانی رفت
به ناگهانی ها شک کنید
قطعا یک‌ روز
در غیر ممکن ترین حالتِ ممکن
شما را خواهند کشت...