تـو رفتی
اما نمی‌دانـم چـرا
همـہ‌چیز با تـو رفت
مڪَر این دنیا بہ تـو وصل بود
تـو یڪ نفـر بودے
اما انڪَار همہ‌ے دنیـا با تـو
دستـشان در یڪ ڪاسہ بود