دلتنگ شده ام

نمیدانم !!
شاید برای تو

یا شاید برای دیروزهایی که باتو
گذشت !!

من از ایـــــنجا

صدایت میـــــکنم

و از آنــــــجا بغلم کن !!

دلــــم خیلی گرفته