وقتــــــی "رفتــــــی"
تا آخــــــر "بــــــرو" . . .

وقتــــــی "مانــــــدی"
تا آخــــر "بمــــان" . . .

ایــــــن تــــــن
خستــــــه ســــــت...... !

خسته....
از نیــــــمه رفــــــتن ها.....!!
از نیــــــمه مانـــــدن ها....