زندگی به من آموخت
تنها چیزی که با گذشت زمان
درست میشه ترشیه
بقیه چیزا با پول
همون لحظه درست میشن.