حالمان داشت خوب مي شد
كه باز
كسي را باور كرديم ...