°
همه روزی نیستند تمام میشوند
یک روز... نمیدانم کی
چه خوب که لحظه ناب کسی باشیم
قراری برای محبت،
نگاهی برای مهر
صدایی برای دوست داشتن
دستی برای شانه و...
هرچه باید باشیم!