انتظار گاهی قشنگ است...
وقتی که می دانی
یعنی دلت مطمئن است
خدا، جایی
دلی را بی قرارِ...
بی قراری هایِ تو کرده ...