دوست داشت رادرچشمی بجوی
....حتی وقتی بسته است "رویای تورا"ببیند....