گاهی سراغم را بگیر
حالم را بپرس نگذار فکر کنم
چه پیش پا افتاده بودم
که بعد از ان همه خاطره
فراموش شدم ...