شاید یک روز
یک نفر...
یک جوری آدم را بخواهد
که خواستنش به این راحتی ها
تمام نشود ...!!!