هیچ وقت فراموشم نکن
"حتی "
به عنوان بدترین اتفاقی که
در زندگیت افتاده باشم