خوش بحال انار
هروقت که دلش تنگ میشود
❣وحالش خراب است ترَک میخورد ...!
وهمه فکرمیکنند که یا انارخیلی رسیده است وتَرَک خورده
❣یامثلا افتاده زمین وتَرَک برداشته