دختر کوچولویی با مداد شمعی
نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود.
وقتی متوجه شدم صداش کردم
و با تظاهر به ناراحتی گفتم که :

عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای می بینم.
به نظرت باید چکار کنم؟

بچه خونسرد سری تکون داد و گفت :
خب پاکش کن! اگه پاک نمی شه چشماتو ببند!

به همین سادگی!
تمام فلسفه ی آرامش
در همین جمله ی کوتاه...!

«پاکش کن،
اگه پاک نمیشه چشماتو ببند...»