فکر کردن دشوار است،
به همین خاطر است
که بیشتر مردم قضاوت می‌کنند