.
کم نه ،
زیاد می‌خواهمت ، آنقدر که
در تمام خاطره هایم تو باشی
قدم بزنی ، بدوی ، بخندی ،
بخوانی ، برقصی ، ببوسی ، بمانی
و بدانی که من چقدر
عاشقِ این فعلِ ماندنم ????❤️???????? @Baran_yas ???? ڪلیڪ