زیباترین چیز درباره‌ی عشق این است
که نه عقلی دارد و نه خردی
زیباترین چیز درباره‌ی عشق، این است
که روی آب راه می‌رود
و غرق نمی‌شود...