هیچڪس

نمیـدانـد ،

بـه وقـت دلـتنگـی!

وزن یڪ آه...

چقـدر مـی تـوانـد ،

سنگیـن باشـد!!!