حال خوب منی
شبیه
دیدن اولین گل شمعدونی لب پنجره در اول صبح
صدای شر شر اب
یا بوی نم اولین بارون
مثل
بارش برف بعد از مدت طولانی
یا خوردن اولین الوچه
شبیه
شنیدن یک خبر خوب
یا سفری یهویی
مثل راه رفتن روی برگهای خشک کنار خیابون
یا
حس بعد از کمک کردن به غریبه
هر وقت
هر جا
باشی

حال خوب منی