عکست را لای کتاب...
عطرت را بین نخ های شالگردن
یادت را...
کجای این خانه...
پنهان کنم ... ؟