خانه ای خواهم ساخت


پشت یک سرو بلند
زیر ابری که نگاهش جاریست
روی هر برگ که با سبزه تلاقی دارد
خانه ای خواهم ساخت
بوی بودن بدهد
بوی ماندن بدهد
بوی خندیدن هر جلوه ی خوب رخ تو
خانه ای خواهم ساخت...
خانه ای خواهم ساخت.......