نیاز به داد و فریاد نیست
کسی که بخواد صداتو بشنوه زمزمه کنی کافیه