انسانهای خوب....
همانند گل های قالی اند.

نه انتظار باران را دارند
و نه دلهره چیده شدن..