خب حذف شدیم... مهم نیس ما ایرانیا ب باختن عادت داریم