تازه داشتیم با قیافه‌های الانتون کنار میومدیم که عکسای ١٠ سال پیشتونو برامون کشیدید بیرون????