تا حالا دقت کردین
هروقت به کسی خیلی بگی دوستت دارم ...
بعدا خیلی بی تفاوت میشه بهت ...
پس توی قلبت نگه اش دار تا بعدا با هر رفتارش آزارنبینی ....