دختره نوشته ۵۰۰ تاخواستگار داره

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خواستگار خیلی زیاده،
فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار..d