همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است
غذای کرمها شود نکنید صرف یک چیزی بکنید
که فرشتگان میخواهند ببرند