‌‏تحقیقات دانشمندا دانشگاه کمبریج نشان میدهد جمعه هایی که نهار کباب شمالی ندارید
بعد از ظهرش 22% غمیگنتر از همه جمعه ها است