لوازم آرايش زنانه در دوران قاجار

به ابزار شكنجه بيشتر شبيه تا لوازم آرايشی