سکوت کن تا آوای جهان را بشنوی
نسبت به صداهای ظریف
و بی شمار طبیعت ، هوشیار شو
خش خش برگها در باد
ریزش قطره های باران
وز وز حشره ها
چهچه پرندگان . . .