هیچ فصلی همیشگی نیست،
و زمستان هم تا ابد طول نمیکشد،

اگر امروز مشكلى داريد،
بدانيد که بهار در پيش است...