شریف ترین دلها ...
دلی است که شاد کند 
با محبت دلی را و لبخند ببخشد
بر دلی که غمگین ست،
و بدان ...
شاد کردن دل انسانها ارزشش
بیشتراز سالها راز و نیاز است .